De totempaal van ons kindercentrum

Visie op opvoeden

Hoe wij denken over opvoeden.

In het kindercentrum heerst een opvoedingsmilieu waar kinderen andere kinderen en andere volwassenen ontmoeten. Wij bieden niet alleen een veilige en verantwoorde opvang maar ook opvoeding.

Pedagogische medewerkers zijn medeopvoeders in samenspraak met ouders. Om zich te kunnen ontwikkelen is er een sfeer van veiligheid en vertrouwen nodig. Er wordt voor gezorgd dat voor de kinderen de omgeving veilig en vertrouwd is. De kinderen worden serieus genomen en er wordt vol begrip naar hun belevingswereld gekeken.


Het doel is om hun nieuwsgierigheid te prikkelen en te bevredigen. De omgeving moet uitnodigend zijn om ervaringen op te doen.

Wederzijdse beïnvloeding speelt een rol binnen de opvoedingsrelatie. Het kind en de pedagogische medewerker beïnvloeden elkaar door de manier waarop ze met elkaar communiceren, hoe ze met elkaar omgaan. Ook de bredere omgeving rond een kind heeft invloed op de ontwikkeling en vormt het kind.

Dat zie je terug in gedrag maar ook in gevoelens van plezier of verdriet. Daarbij kan een gevoel van verschillende normen en waarden bij het kind worden ontwikkeld.

Shopping Basket